STRATEGI

VÅRT UTFÖRANDE

RESOURCE BASED VIEW

OPTIONS THINKING

STRATEGIC ALIGNMENT

SENSE AND RESPONSE

Det första vi på Click Space vill förmedla är att våra strategier ses som processer. Inget projekt är det andra likt och vi värdesätter anpassning efter varje enskild kund. Strategierna skräddarsys på så vis efter enskilda projekt. Vår akademiska och praktiska erfarenhet har lärt oss de främsta metoderna för lyckade förändringsprojekt.  

 

Det mest fundamentala när det kommer till att bygga strategier är att se på er verksamheten och utgå ifrån dess nuvarande tillstånd och miljö. Möjligheten är stor att det redan finns system som kan möta era behov. Click Space tar med den anledningen fram flera strategier för er att överväga. Målet med att ta fram flera strategier är inte för er att helt välja bort en väg, utan för att erbjuda fler alternativ under projektets gång. Beroende på verksamhetens tillstånd kan vissa processer prioriteras och därför påbörjas först, medan andra blir mer aktuella utmed att projektet framskrider.

 

Digitalisering kan många gånger vara kostsamt till följd av långa processer och de omfattande resurser som krävs. Trots att stora företag gjort väldokumenterade digitaliseringsprocesser har det i många fall inte lyckats bli framgångsrika. Vanligen ligger svårigheten i att digitalisera hela organisation. Istället skapas så kallade silon, vilket betyder att de interna systemen inte klarar av att kommunicera med varandra. 

 

Tack vare att Click Space arbetar med olika typer av företag har vi haft turen att erfara skillnaden mellan små och stora företagsprojekt. Vi har sett vikten i att skapa en bättre samordning mellan verksamhet och IT. När en tillräckligt nära koordinering existerar mellan dessa två områden, kan IT användas för att nå affärsnytta. Denna situation är dynamisk och använder sig av verklig information för att analysera resultat och besvara dessa. Verksamheten blir därmed agil och utnyttjar IT för att öka finansiella resultat eller marknadsplats och konkurrenskraft.

 

Resursbaserad vy (RBV) är en ledningsram som vi på Click Space använder för att hitta strategiska resurser med potential att leverera komparativ fördel till ert företag. Resurserna kan utnyttjas av företaget för att uppnå en hållbar konkurrensfördel. RBV fokuserar framförallt uppmärksamheten på företagets interna kapacitet. Nyckeln ligger i att identifiera resurser så som tillgångar, förmågor och kompetenser med potential att leverera överlägsna konkurrensfördelar.

Hela vårt liv består av alternativ. Vi vet inte på förhand om vi ska spela tennis eller titta på TV när vi kommer tillbaka från jobbet. Beroende på om vi kan få en tennispartner väljer vi att göra den ena eller den andra. Ju fler alternativ du har desto mer frihet har du, och ju mer flexibelt kan du reagera på förändrade omständigheter. Options Thinking, eller alternativtänkande, är ett ledningsverktyg som utnyttjas här på Click Space. Det inriktar sig på att hålla flera dörrar öppna och inkorporera flexibilitet. Så fort ett projekt har påbörjats har olika typer av investeringar gjorts. Vi vill ta till vara på dessa för att öka valmöjligheter som kan komma till nytta i framtiden.

 

Strategic Alignment, eller strategisk anpassning på svenska, beskriver den process och det resultatet som fås av att länka en organisations struktur och resurser med sin strategi och affärsmiljö. Strategisk anpassning möjliggör högre prestanda genom att optimera bidrag från hela organisationen så som anställda, existerande processer och insatser. Målet är att minimera missbruk av resurser och kompetens för att uppnå mätbara mål. Strategisk anpassning kan, förutom anpassning inom den egna organisationen, också utnyttjas i större utsträckning utanför företaget (så som med affärspartners och liknande). 

 

Click Space använder också detta för att låta företags strategier för affärs- och produktutveckling anpassas utefter sina kunder, användare och marknadsplats, för att öka den ekonomiska framgången.

 

Sense and Response beskriver två kapaciteter som grundar sig i agila ledningsmetoder och som vi på Click Space använder flitigt. Sense står för avkänning och beskriver vikten av att skanna en organisations miljö och marknad för att lära sig och förstå den. Sense används inom organisationen för att hålla sig uppdaterad om kundbehov, nu och i framtiden, och för att hålla koll på konkurrenternas utveckling. Response är den del som sedan svarar på det avkända behovet. Click Space utnyttjar detta för att svara på alla upptäckta möjligheter och för att motverka eventuella hot.

KONTAKTA OSS

Gruvgatan 35A 

421 30 Västra Frölunda

Tel. 079 341 80 06